Program wyborczy

01
Przyjazny i otwarty ratusz dla mieszkańców

Poprawa kontaktu z mieszkańcami poprzez Platformę kontaktową z mieszkańcami “DAJ ZNAĆ - MY POPRAWIMY”.

Stworzenie Centrum Obsługi Inwestora oraz Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

Szersze wsparcie dla inicjatyw obywatelskich.

Prowadzenie działań w celu zapewnienia godnych warunków życia osobom starszym i ubogim rodzinom.

02
Przemyślane inwestycje

Budowa infrastruktury mieszkaniowej wielorodzinnej, wielozadaniowych obiektów infrastruktury usługowej, socjalnej i kulturalnej.

Wstrzymanie dalszej ekspansji składów magazynowych do czasu stworzenia właściwej infrastruktury drogowej zdolnej do zabezpieczenia transportowych potrzeb mieszkańców w strefie aktywizacji przemysłowej.

03
Sprawna komunikacja

Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania narastających problemów komunikacyjnych.

Opracowanie planów utrzymania przejezdności dróg w przypadku rozpoczęcia nowych inwestycji - kolei dużych prędkości oraz drogi Borówiec-Krzesiny.

Rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury drogowej.

Reorganizacja komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Stworzenie systemu parkingów buforowych na terenie gminy.

04
System edukacji dopasowany do lokalnych potrzeb

Utworzenie wyspecjalizowanej szkoły średniej.

Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Utworzenie w szkołach i przedszkolach oddziałów integracyjnych.

Więcej miejsc w szkołach i przedszkolach.

05
Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego

Opracowanie planu i wdrożenie programu gospodarowania wodami opadowymi.

Zabezpieczenie bieżącej wody dla gospodarstw domowych.

Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie czystości klimatu (zobowiązanie inwestorów, aby w planach inwestycyjnych uwzględniali wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zobowiązani byli do budowy ekologicznych oczyszczalni ścieków).

06
Łatwy dostęp do obiektów sportowych i świetlic sołeckich dla każdego

Zapewnienie zajęć grupowych dla seniorów.

Opracowanie kompleksowych planów rozwoju infrastruktury turystycznej (stworzenie tras spacerowych, rowerowych, szlaków wodnych).

Organizowanie imprez kulturalnych dla osób starszych zgodnie z ich oczekiwaniami.

07
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

Prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa: instalacja monitoringu, oświetlenie ulic, budowa chodników, zapewnienie szerokiego pobocza.

Wzrost aktywności służb porządkowych.

Stworzenie aktywnego systemu powiadamiania.

Organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu bezpieczeństwa.

Przygotowanie i utrzymanie w najwyższej gotowości systemu reagowania kryzysowego w regionie (DSO).

Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

08
Zdrowie mieszkańców

Dostęp do leczenia specjalistycznego i rehabilitacji dla osób starszych w placówkach gminnych.

Darmowe badania przesiewowe dla młodzieży.

Zapewnienie przeglądów stomatologicznych dla dzieci w szkołach.

Dostęp do psychologów dziecięcych (poprzez szkołę).